ജാമിഅ ഹസനിയ്യ അഡ്മിഷന്‍ 2019


Apply Online
അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട രൂപം
 1. മുകളില്‍ തന്നിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ കയറി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.
 2. രണ്ട് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും നല്‍കേണ്ടതാണ്.
 3. അപേക്ഷ ഫോമില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നമ്പറില്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്ക് Hasaniyya ക്യാമ്പസില്‍ നിങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഫോമില്‍ ആവശ്യമായ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും വെച്ച് എത്തേണ്ടതാണ്.
 4. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക 9495696797, 8129060526

Junior Sharee'ath college

അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട രൂപം
 1. മുകളില്‍ തന്നിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ കയറി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.
 2. രണ്ട് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും നല്‍കേണ്ടതാണ്.
 3. അപേക്ഷ ഫോമില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നമ്പറില്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്ക് Hasaniyya ക്യാമ്പസില്‍ നിങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഫോമില്‍ ആവശ്യമായ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും വെച്ച് എത്തേണ്ടതാണ്.
 4. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക 7736777247, 7736460856

Hifzul Quran college

അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട രൂപം
 1. മുകളില്‍ തന്നിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ കയറി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.
 2. രണ്ട് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും നല്‍കേണ്ടതാണ്.
 3. അഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ വിലൂടെ യാണ് അഡ്മിഷന് ഉണ്ടാവുക.
 4. ക്യാമ്പിന് വരുമ്പോൾ പൂരിപ്പിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഫോമില്‍ ആവശ്യമായ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും വെച്ച് എത്തേണ്ടതാണ്.
 5. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക 9447526160, 9142021260